Aprovat el nou Pla d’Usos de Ciutat Vella

El plenari aprova el nou Pla d’Usos del Districte de Ciutat Vella

23/02/2018 – 13:10 h

 Pla d’Usos 2018. Aprovat definitivament el nou Pla d’Usos per garantir l’equilibri d’usos i millorar la qualitat de vida del veïnat.

El Pla d’Usos de Ciutat Vella 2018 regula per primera vegada els establiments destinats a activitats turístiques i els de vehicles de mobilitat personal, tot restringint l’obertura dels primers i condicionant la dels segons. També divideix entre activitats diürnes i d’altres amb impacte nocturn i imposa restriccions a les que generen molèsties i poden afectar a la salut.

El nou planejament busca la diversificació de l’oferta econòmica mitjançant el foment d’establiments culturals, espectacles sense impacte acústic i comerç de proximitat i prohibeix l’obertura de nous establiments vinculats a l’oci nocturn, els relacionats amb el joc i atraccions, i els audiovisuals.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el nou Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella.

Aquest document busca equilibrar els usos urbans amb la regulació de les activitats de pública concurrència i d’altres, tenint en compte les repercussions que tenen en el teixit residencial. Es persegueix el manteniment de l’habitabilitat de Ciutat Vella i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Ciutat Vella és un districte eminentment residencial, l’actual Pla d’Usos té com objectiu contribuir a la garantia del dret a la ciutat del seu veïnat.

Aquest és el sisè Pla d’Usos del districte de Ciutat Vella i des del darrer planejament hi ha hagut una transformació de les activitats al barri. El nou document s’ha elaborat amb la voluntat d’abordar la situació de saturació que pateix el districte i donar resposta a les necessitats actuals del veïnat, per tal que aquest no se senti desplaçat a causa del monocultiu d’usos turístics i la contaminació acústica a la que estan sotmesos gran part dels habitants del districte degut a la concentració d’oferta d’oci nocturn.

El document definitiu compta amb algunes modificacions respecte a l’inicial després del procés d’exposició pública. Les principals modificacions després del període d’al·legacions han estat la incorporació de la condició de superfície mínima dels establiments, l’ampliació de la superfície màxima dels restaurants de 100 a 150 m2 i l’obligatorietat de comptar amb una cèdula a la porta de l’establiment que ha d’incloure les dades bàsiques del mateix, així com, en alguns casos, l’apertura de supermercats de més de 400 m2 o el fet que les noves activitat no puguin comptar amb magatzem externs.

 Objectius del pla

El Pla d’Usos 2018 posa al centre el benestar i la bona convivència dels veïns i veïnes, enlloc de centrar-se exclusivament en la regulació de l’activitat comercial. Els seus objectius principals són els següents:

 • Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat comercial.
 • Ordenar i limitar les activitats que generen conseqüències negatives.
 • Potenciar les activitats econòmiques que ajudin a dinamitzar l’entorn.
 • Afavorir la diversitat econòmica i comercial de tots els barris.
 • Assolir major precisió en la regulació dels establiments, parcel·la a parcel·la i edifici a edifici.
 • Permetre la implantació o restricció d’activitats en funció de si el teixit urbà ho admet o no, per tal de garantir la mixtura d’activitats i serveis.
 • Assegurar la comprensió dels instruments normatius per part de tots els agents.
 • Crear una eina de control de l’evolució comercial i ambiental al medi urbà.

Novetats del Pla d’Usos 2018

Amb el nou Pla d’Usos el districte es tracta com una unitat única (llevat la Rambla i el Port). Ara no es té en compte el nombre d’establiments sinó que es marca una sèrie de m2 dedicats a les activitats i condicions necessàries a complir per part de les noves activitats, que, a més es divideixen en dos grans grups en funció del seu impacte nocturn.

Els establiments culturals, espectacles sense impacte acústic i el comerç de proximitat tenen condicions més flexibles i se n’afavoreix la seva implantació al territori. En canvi, no es permet l’obertura de nous establiments vinculats a l’oci nocturn (discoteques, sales de festes, bingos, casinos, sales recreatives, locutoris, karaokes…) ni establiments de serveis turístics.

Els nous establiments estan condicionats pels següents paràmetres:

 • Densitat: A partir de l’aplicació de dos nous radis de densitat, en funció del tipus d’activitat i del seu impacte nocturn, s’ofereix un control més acurat tant sobre la saturació com la dimensió de les activitats.
 • Superfície màxima: S’estableix una superfície màxima per adequar algunes activitats a l’estructura urbana, mantenir la diversitat d’usos i controlar l’impacte de determinats establiments de gran dimensió.
 • Edifici vulnerable: En àmbits de vulnerabilitat residencial extrema i acusada, la implantació de les activitats queda condicionada a l’existència del certificat d’idoneïtat tècnica de l’edifici.
 • Amplada de viari: Algunes activitats es regularan en funció del nivell de tolerància del carrer en base a la seva amplada.

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/el-plenari-aprova-el-nou-pla-dusos-del-districte-de-ciutat-vella_618669