BORSÍ, estudi viabilitat

Estudi Viabilitat projecte adequació de l’antic Borsí de Barcelona

http://www.somhabitat.cat/estudi-viabilitat-projecte-adequacio-de-lantic-borsi-de-barcelona/

L’objecte del contracte és la realització de L’ESTUDI DE VIABILITAT PEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC “BORSÍ”, SITUAT AL CARRER AVINYÓ NÚM.23 DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A FI DE TRASLLADAR-HI L’ACTUAL BIBLIOTECA “ANDREU NIN” I UN ESPAI D’ÚS VEÏNAL, per part de BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA)

Per poder iniciar el Projecte de rehabilitació i adequació de l’edifici de l’antic “Borsí”, s’ha cregut oportú realitzar uns primers estudis per determinar la viabilitat del projecte pel que fa als següents punts:

– Verificar la viabilitat del compliment de la normativa d’Accessibilitat, detectant els punts febles de l’estat actual i donant directrius de com encarar la solució per a una supressió de barreres efectiva.

– Verificar la viabilitat del compliment de la normativa de protecció contra incendis, estudiant la possible sectorització de l’edifici i els recorreguts d’evacuació possibles.

– Verificar la viabilitat de la implantació del programa a nivell de superfícies i de la seva localització en funció dels seus requeriments programàtics i/o tècnics, detectant condicionants de l’edifici (geometria dels espais, situació respecte els accessos, elements a preservar..)

L’edifici ANTIC BORSÍ (també conegut com CASINO MERCANTIL) està situat al carrer Avinyó 23, cantonada amb la Plaça de la Verònica 2, al Barri Gòtic del Districte de Ciutat Vella.

Es tracta d’un edifici construït entre 1881 i 1883, pel mestre d’obres Tiberi Sabater i Carner. L’edifici està inclòs dins del Catàleg Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona amb un nivell de protecció B:
Bé d’Interès Local; 7a(p) edifici inclòs en el Conjunt de la Muralla.

S’ha realitzat una anàlisi de l’estat actual de l’edifici en base als plànols facilitats, així com a través de visites realitzades.

Per a l’apartat d’accessibilitat:

S’han estudiat les condicions actuals d’accessibilitat de l’edifici el Borsí, segons s’estableix en el principal marc normatiu de referència; el Codi d’accessibilitat de Catalunya, i el Codi Tècnic de l’Edificació.
Sempre tenint en compte les limitacions físiques pròpies d’un edifici existent, amb l’objectiu final d’assegurar uns itineraris i utilització d’espais per tal que siguin accessibles en tots els casos possibles, o com a mínim practicables en el seu defecte.

Per a l’apartat de protecció contra incendis:
S’han estudiat les normatives que haurà de donar compliment als requeriments del DB SI-Seguretat en cas d’incedi del CTE, a l’ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona i a les SP Instruccions tècniques complementàries que li siguin d’aplicació. De tal manera que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dintre del propi edifici i dels que l’envolten i es permeti l’actuació dels equips d’extinció i rescat.

Per a l’anàlisi de la viabilitat de la implantació del programa  també s’ha realitzat una anàlisi de l’estat actual de l’edifici en base als plànols facilitats, així com a través de visites realitzades.
De l’anàlisi gràfic i les visites s’ha extret la documentació inicial de capacitats de l’edifici, determinant-ne les superfícies usables i les característiques dels espais a través de distints indicadors.
Per altre costat, s’han analitzat les demandes programàtiques tant dels veïns com per part de biblioteques, organitzant-les i valorant-les també amb un seguit d’indicadors que permetin una lectura interrelacionada entre estat actual i demandes.

A partir de les dades obtingudes s’han realitzat distintess trobades amb als agents implicats per a l’acostament a una proposta consensuada de programa compartir.
La finalitat d’aquesta tasca ha estat obtenir una radiografia de les possibilitats programàtiques de l’edifici, en relació a les necessitats dels agents participants, per poder actuar amb consciència de necessitats enfront realitat abans de qualsevol obra o actuació.

Tècnics redactors:

Marta Bordas Eddy

Lluis Andújar i Sala

Daniel Molina López