Participa i contribueix

No et quedis en la crítica. Envia el teu anàlisi i proposta de millora.

Descarrega Bases de participació i/o Guia per a la creació d’un avantprojecte en format pdf.


Bases per a la presentació de projectes

a. Qui pot participar:

Qualsevol persona (física o jurídica) que consideri proposar la seva idea de projecte enfocada a solucionar o millorar algun aspecte relatiu a la qualitat de vida de les persones a partir de la reutilització de les dades publicades per institucions (ajuntaments, governs autònoms, govern central … ) i entitats en formats oberts i reutilitzables.

També seran d’acceptació tots aquells projectes que, no tendint com a base la utilització de les dades publicades per l’ajuntament, constitueixin una innovació no prevista en les dades publicades anteriorment citats i compleixin amb l’objectiu i requisits de Fem Ciutat Vella.

b. Condicions de participació.

b.1. En el cas de persones físiques, han de ser majors d’edat.

Les persones jurídiques i associacions han d’acreditar la participació d’una persona física que els representi (escrit d’acreditació expedit per l’òrgan de direcció de l’empresa que correspongui).

b.2. La inscripció és d’obligat compliment i es farà efectiva mitjançant el formulari disponible al web del projecte.

Les persones inscrites a l’esdeveniment s’identificaran com a creadores del projecte que presenten.

b.3. Fem Ciutat Vella garanteix l’ús adequat del projecte d’acord amb l’objectiu indicat comunicant al creador la destinació del mateix.

c. Obligacions i responsabilitats generals del participant.

c.1. La presentació d’un projecte implica l’acceptació, sense reserva, de les bases de participació.

Així mateix, els participants accepten la política de privacitat i protecció de dades de Fem Ciutat Vella, posada a la seva disposició a la pròpia web.

c.2. Els participants s’obliguen expressament a garantir l’exactitud i veracitat de les dades que facilitin, ja sigui en el formulari de contacte o en qualsevol altre tipus de documentació que els sigui requerida per l’organització.

La falsedat de qualsevol tipus de dada, o l’incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les presents bases, serà causa suficient per al rebuig del projecte presentat.

d. Obligacions de Fem Ciutat Vella.

d.1. Fem Ciutat Vella es compromet a valorar degudament els projectes presentats, així com a informar els participants, per les vies que es determinin, de la valoració dels mateixos.

d.2. No obstant això, en cas que l’organització estimi una evident falta de qualitat en els projectes presentats, podrà declarar no presentable o donar les corresponents instruccions per a l’adequació del projecte.

e. Criteris de valoració, selecció i exclusió.

Els criteris de valoració, selecció i exclusió dels projectes són els que s’exposen a continuació:

e.1. Qualitat o rellevància del projecte.

e.2. El potencial de millora de la qualitat de vida que per a la societat en general i per a l’àrea en particular suposi.

e.3. La posada en marxa i execució del projecte

e.4. Impacte econòmic. Es requereix que el projecte vagi acompanyat de l’informe econòmic corresponent, si cal, per a l’estudi de la seva viabilitat.

Fem Ciutat Vella es reserva el dret a excloure del concurs a aquells projectes que incorrin en l’incompliment d’algun dels requisits expressats en les presents bases.

f. Drets de la propietat intel·lectual.

f.1. Protecció de la propietat intel·lectual

▪ Tot projecte haurà de contemplar que l’ús de les dades i informació continguts en el mateixos no suposi una vulneració de la propietat intel·lectual, industrial o de drets de qualsevol tipus de tercers.

f.2. Titularitat dels projectes presentats

▪ La titularitat de cada un dels projectes presentats correspon a les persones o entitat jurídica declarades com a autors en el formulari de contacte emplenat, llevat que per renúncia expressa cedeixi la titularitat del projecte a Fem Ciutat Vella i sempre que aquesta accepti la cessió.

f.3. Publicitat i difusió dels projectes.

▪ Els participants declaren conèixer i acceptar el fet que Fem Ciutat Vella podrà difondre informació sobre les idees presentades a la web, així com a través d’altres mitjans que es considerin oportuns per donar a conèixer la seva iniciativa.

▪ Els participants podran delimitar la informació que desitgen que no sigui difosa per cap dels mitjans anteriorment enumerats. La comunicació d’aquestes restriccions s’haurà de fer prèviament a l’enviament del projecte.

▪ No obstant això, els participants conservaran intacta l’autoria i / o titularitat dels projectes presentats, sense que hi hagi entendre en cap cas que la seva publicació i / o difusió per part de l’organització impliqui renúncia, cessió i / o transmissió dels seus drets.


AVANTPROJECTE

És la forma preliminar d’un projecte per a la revisió i autorització, que un cop sigui autoritzat, adopta el caràcter de projecte. Per realitzar un avantprojecte s’han de tenir en compte els següents passos:

TÍTOL: nom o denominació que es dóna al projecte.

ANTECEDENTS: descripció de la forma en què està o funciona l’assumpte objecte d’estudi, a l’àrea triada per a l’aplicació del projecte. Es recullen tots els antecedents que ha tingut l’assumpte objecte d’estudi abans de la seva investigació.

DEFINICIÓ DEL PROBLEMA: es tracta d’analitzar i establir la idea (tema / problema a tractar) de manera clara, el nivell de profunditat, el període i centrar-se en el tema objecte d’estudi o recerca, per evitar desviar en tractar un tema un ampli .

JUSTIFICACIÓ: fonamentació de les raons del per que és important i transcendent a la realització del projecte, destacant els beneficis que s’obtindran en ser solucionat el problema.

OBJECTIUS: deixar clarament establert que és el que es pretén aconseguir o que és el que es va a obtenir amb el desenvolupament del projecte. Si l’objectiu del projecte és molt general convé llavors dividir-lo en objectius específics.

ALCANCES I LIMITACIONS: l’abast defineix l’àrea a o lloc en concret on s’apliqués el projecte, mentre que la limitació defineix dins d’aquest lloc, la funció específica de l’activitat a realitzar.

PROCEDIMENT: és la forma com realitzarem les activitats a seguir d’acord a l’objectiu ja descrit, en altres paraules, són la sèrie de passos o la seqüència lògica d’activitats per a aconseguir la comesa (objectius).

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: presenta una explicació global de les activitats seleccionades en el procediment.

CRONOGRAMA: Consisteix en delimitar el temps que ha de comprendre cadascuna de les activitats per al desenvolupament del projecte, així com la de la data aproximada en què conclourà.

PRESSUPOST: És el càlcul aproximat del cost que demanen els recursos implicats en el projecte, fent referència de qui de qui aportés el cost del mateix.

BIBLIOGRAFIA: Determinació de les fonts consultades per al desenvolupament del projecte: llibres, articles de revistes etc. Millor quan més actualitzades.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Fem ciutat vella districte barcelona